Kaardertjes - Dictynidae
Dennekaardertje - Lathys humilis ♀

Dennekaardertje - Lathys humilis ♀


Lengte : 

Vrouwtjes : 1.75 tot 2.8 mm

Mannetjes : 1.75 tot 2.5 mm

Geel Kaardertje - Nigma flavescens met prooi ♀

Geel Kaardertje - Nigma flavescens met prooi ♀


Lengte : 

Vrouwtjes : 2.5 tot 4 mm

Mannetjes : 2 tot 2.5 mm

Groen Kaardertje - Nigma walckenaeri ♀

Geel Kaardertje - Nigma flavescens ♀


Lengte : 

Vrouwtjes : 4 tot 5 mm

Mannetjes : 3 tot 4 mm

Struikkaardertje - Dictyna uncinata ♂

Struikkaardertje - Dictyna uncinata ♂


Lengte : 

Vrouwtjes : 2.5 tot 3.6 mm

Mannetjes : 2.5 tot 3 mm

Dennekaardertje - Lathys humilis ♀

Dennekaardertje - Lathys humilis ♀


Lengte : 

Vrouwtjes : 1.75 tot 2.8 mm

Mannetjes : 1.75 tot 2.5 mm

Geel Kaardertje - Nigma flavescens ♀

Geel Kaardertje - Nigma flavescens ♀


Lengte : 

Vrouwtjes : 2.5 tot 4 mm

Mannetjes : 2 tot 2.5 mm

Heidekaardertje - Dictyna arundinacea ♂

Heidekaardertje - Dictyna arundinacea ♂


Lengte : 

Vrouwtjes : 2.5 tot 4.5 mm

Mannetjes : 2 tot 3 mm

Zwart kaardertje - Brigittea latens ♂

Zwart kaardertje - Brigittea latens ♂


Lengte : 

Vrouwtjes : 2.5 tot 3.5 mm

Mannetjes : 1.7 tot 2.5 mm

Dictyna sp ♂

Dictyna sp ♂


Lengte : 

Vrouwtjes : 2 tot 4 mm

Mannetjes : 2 tot 3 mm

Groen Kaardertje - Nigma walckenaeri ♀

Geel Kaardertje - Nigma flavescens ♀


Lengte : 

Vrouwtjes : 4 tot 5 mm

Mannetjes : 3 tot 4 mm

Heidekaardertje - Dictyna arundinacea ♀

Heidekaardertje - Dictyna arundinacea ♂


Lengte : 

Vrouwtjes : 2.5 tot 4.5 mm

Mannetjes : 2 tot 3 mm