Dazen - Tabanidae

Dazen - Tabanidae

Gewone regendaas - Haematopota pluvialis ♀
Gewone regendaas - Haematopota pluvialis ♀
Kleine runderdaas - Tabanus bromius ♂

Copyright © All Rights Reserved to Heymans TIffany